Kếa hoạch thời gian năm học 2020-2021

Đăng lúc: 15:54:23 01/09/2020 (GMT+7)

Quyết định về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

 UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
S: /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021đối với
giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Lut Tchc chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐTngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Theo đề nghcủa Giám đốc SGiáo dục và Đào tạo ti Ttrình s
2338/TTr-SGDĐT ngày 31/7/2020 vvic ban hành Kế hoch thời gian năm học
2020-2021đối vi giáo dc mm non, giáo dc phthông và giáo dục thường xuyên.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Kế hoch thi gian năm học 2020-2021 đối vi giáo dc
mm non, giáo dc phthông và giáo dục thường xuyên tnh Thanh Hoá, vi các ni
dung chyếu như sau:
1. Về thời gian thực học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và
giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021
- Đối vi giáo dc mm non, giáo dc phthông có ít nht 35 tun thc hc
(hc kI có ít nht 18 tun, hc kII có ít nht 17 tun);
- Đối vi giáo dục thường xuyên (thc hiện chương trình giáo dục THCS,
THPT) có ít nht 32 tun thc hc (mi hc kcó ít nht 16 tun).
2. Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021của giáo dục mầm non, giáo
dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
2.1. Ngày tựu trường
Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ BTVH):
Ngày 01 /9/2020 (Thứ Ba).
Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung
tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên có 05 ngày chuẩn bị cho năm
học mới: Ổn định nền nếp dạy và học, củng cố kiến thức cũ; tổ chức thi lại và
đánh giá kết quả tu dưỡng sau hè cho một số học sinh; chuẩn bị cơ sở vật chất, các
điều kiện cần thiết cho năm học mới ngày khai giảng năm học 2020-2021 .
2
2.2. Ngày khai ging
- Giáo dc mm non, giáo dc phthông, giáo dục thường xuyên (hBTVH):
Ngày 05/9/2020 (ThBy);
- Trung tâm hc tp cộng đồng: Tngày 01 -10/10/2020.
2.3. Ngày bắt đầu hc kI
- Giáo dc mm non, giáo dc phthông và giáo dục thường xuyên (h
BTVH): Ngày 05/9/2020.
2.4. Ngày kết thúc hc kI
- Giáo dc mm non, giáo dc phthông, GDTX (hệ BTVH): Trước ngày
16/01/2021;
- Trung tâm Hc tp cộng đồng: Trước ngày 30/3/2021.
2.5. Ngày bắt đầu hc kII
- Giáo dc mm non, giáo dc phthông, giáo dục thường xuyên (h
BTVH): Ngày 18/01/2021;
- Trung tâm Hc tp cộng đồng: Ngày 03/4/2021.
2.6. Ngày kết thúc hc kII (hoàn thành kế hoch ging dy và hc tp):
- Giáo dc mm non, giáo dc phthông, giáo dục thường xuyên (h
BTVH): Trước ngày 25/5/2021 (tngày 28-30/5/2021 các cơ sở giáo dc nào hoàn
thành kế hoạch năm học thì tchc bế giảng năm học);
- Trung tâm hc tp cộng đồng: Trước ngày 15/8/2021.
2.7. Ngày kết thúc năm học 2020-2021
- Giáo dc mm non, giáo dc phthông, giáo dục thường xuyên (h
BTVH): Trước ngày 31/5/2021;
- Trung tâm Hc tp cộng đồng: Trước ngày 15/8/2021.
2.8. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu hc và xét công nhn tt
nghip trung học cơ sở: Trước ngày 15/6/2021.
2.9. Hoàn thành tuyn sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022: Trước
ngày 31/7/2021.
2.10. Các ngày nghl, tết: Thc hiện theo quy định ca Luật Lao động và
các văn bản hướng dn ca BGiáo dục và Đào tạo, Chtch UBND tnh.
2.11. Thi gian nghphép ca giáo viên: Được thc hin trong thi gian
nghhè hoc có thể được btrí xen kvào thời gian khác trong năm, đảm bo phù
hp với đặc điểm cthvà kế hoch thời gian năm học của đơn vị.
2.12. Các kthi cp tnh và quốc gia năm học 2020-2021
- Thi Tìm hiu vBác Hvà nhng bài học đạo đức, li sng dành cho hc
sinh phthông (do Ban Tuyên giáo Tnh ủy phát động): Tháng 10/2020;
3
- Thi chọn đội tuyn dthi hc sinh gii quốc gia các môn văn hóa lớp 12
THPT: Tháng 10/2020;
- Hi thi chn giáo viên dy gii cp tnh, bc Tiu hc: Tháng 10/2020;
- Hi thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cp tnh: Tháng 11/2020;
- Thi Viết thư quốc tế UPU ln th50: Tháng 11/2020;
- Thi nghiên cu khoa hc dành cho hc sinh trung hc: Tháng 12/2020;
- Thi nghphthông cho hc sinh lp 12: Tháng 12/2020;
- Hi thi Giáo dc Quc phòng: Tháng 12/2020;
- Thi chn hc sinh gii cp tỉnh các môn văn hoá bậc THCS, THPT,
BTTHPT: Tháng 12/2020;
- Thi chn hc sinh gii quốc gia các môn văn hóa lớp 12 THPT: Theo lch
ca BGiáo dục và Đào tạo;
- Hi thi chn giáo viên dy gii cp tnh, giáo dc mm non: Tháng 01/2021;
- Hi thi Sáo Recorder cho giáo viên, hc sinh tiu hc cp tnh: Tháng 4/2021;
- Thi tuyn sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022: Tháng 6/2021;
- Thi THPT quốc gia năm 2021: Theo lịch ca BGiáo dục và Đào tạo.
2.13. Tchc hi nghị sơ kết; tng kết và lễ trao thưởng năm học 2020-2021
ca SGiáo dục và Đào tạo
- Hi nghị Sơ kết hc kI, trin khai nhim vhc kII: Cui tháng 01/2021;
- Hi nghTng kết năm học 2020-2021; triển khai phương hướng, nhim
vụ năm học 2021 -2022: Trung tun tháng 8/2021 ;
- Lễ trao thưởng cho hc sinh, giáo viên có học sinh đoạt huy chương Olimpic
quc tế, khu vực, đạt gii quốc gia năm học 2020-2021: Trung tun tháng 8/2021.
Điều 2. Tchc thc hin
1. SGiáo dục và Đào tạo
a) Xây dng kế hoch chi tiết, hướng dn, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào
to, UBND các huyn, thxã, thành phố; các trường THPT, THCS-THPT, các Trung
tâm GDNN- GDTX chủ động trin khai thc hin ngay từ đầu năm học 2020-2021.
b) Thc hin chế độ báo cáo UBND tnhvà BGiáo dục và Đào tạo
- Báo cáo tình hình chun bị năm học, kế hoch khai ging và tình hình t
chc khai ging; kế hoch thời gian năm học 2020-2021: Trước ngày 10/9/2020;
- Báo cáo Sơ kết học kỳ I: Trước ngày 31/01/2021;
- Báo cáo tng kết năm học, kết quthc hiện các tiêu chí thi đua và đề ngh
khen thưởng các lĩnh vực công tác năm học 2020-2021: Trước ngày 25/6/2021.
4
2. UBND các huyn, thxã, thành ph, Hiệu trưởng các trường THPT,
THCS-THPT, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX và các đơn vị có liên quan t
chc trin khai, thc hin có hiu qucác ni dung tại Điều 1, Quyết định này;
báo cáo SGiáo dục và Đào tạo vkết quvà tình hình thc hiện để tng hp báo
báo Chtch UBND tnh theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiu lc thi hành ktngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc SGiáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng
các ban, ngành, đơn vị cp tnh; Chtch UBND các huyn, thxã, thành ph;
Hiệu trưởng các trường mm non, phthông; Giám đốc Trung tâm Giáo dc ngh
nghip - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan chu
trách nhim thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- BGiáo dục và Đào tạo (để b/c);
- Thường trc Tnh y, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chtch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- PCVP UBND tnh Nguyễn Đức Thnh;
- Lưu: VT, VX (hongtt).
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

Quê tôi

 

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
26417