CV số 153/CV-PGD&ĐT

Đăng lúc: 09:41:48 20/04/2020 (GMT+7)

CV số 153/CV-PGD&ĐT về kế hoạch triển khai thực hiện đề án văn hóa công vụ trong ngành Giáo dục và đào tạo

  

 

UBND THÀNH PHỐ SẦM SƠN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 153/CV - PGD&ĐT

 

            

         

         Sầm Sơn, ngày  17  tháng 4  năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ trong Ngành Giáo dục và Đào tạo

 


Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 06/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; Kế hoạch số 921/KH-SGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ trong Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Sầm Sơn, hướng dẫn các nhà trường thực hiện như sau.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong các hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường.

- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nắm vững nội dung của văn hóa công vụ ban hành tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; phát huy các giá trị tốt đẹp của dân tộc, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đạo đức nghề nghiệp của viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện văn hóa công vụ.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian và tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của đơn vị trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu

Các nhà trường quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian, trách nhiệm được phân công gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị.    

          II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Đề án Văn hóa công vụ; các quy định, chỉ thị về nêu gương, kỷ cương, kỷ luật của Đảng và Nhà Nước nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ.

2. Căn cứ Đề án Văn hóa công vụ và các quy định của Đảng của Nhà Nước có liên quan về văn hóa công vụ, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế và các quy định có liên quan đến văn hóa công vụ của đơn vị để làm cơ sở pháp lý ngăn ngừa những vi phạm về văn hóa công vụ.

3. Bổ sung các nội dung về văn hóa công vụ thành các nội dung, tiêu chí thi đua; tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ, giáo viên, nhân viên để làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm và bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng hàng năm của đơn vị và của cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường. Tổ chức phát động thi đua thực hiện văn hóa công vụ trong đơn vị và đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Thực hiện “4 xin, 4 luôn” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ) trong giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân và tổ chức.

- Thực hiện tốt công tác quản lý giáo viên, nhân viên xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền của đơn vị, của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ trong đơn vị.  

- Xác định rõ trách nhiệm và đề cao vai trò của người đứng đầu trong việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ tại đơn vị. Thực hiện tốt Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị.

4. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ; nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến; niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về quy định hành chính tại đơn vị, trên cổng thông tin điện tử, đảm bảo hoạt động của đơn vị được minh bạch, phục vụ tốt cá nhân và tổ chức.

5. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những công chức, viên chức vi phạm quy định về văn hóa công vụ, đạo đức công vụ, những việc cán bộ, giáo viên, nhân viên không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức. Biểu dương và khen thưởng kịp thời đối với các cán bộ, giáo viên có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ.

6. Theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ của đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các nhà trường:

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung văn hóa công vụ đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức, lối sống, trang phục phù hợp với công việc và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

- Xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, thân thiện, liêm chính, thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ gắn với việc đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính. Đổi mới phương pháp làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

- Rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị nhằm tạo cơ sở pháp lý ngăn ngừa và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về văn hóa công vụ. Coi việc chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của đơn vị trong việc thực hiện văn hóa công vụ là tiêu chí để làm căn cứ, cơ sở trong việc bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng hằng năm đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

- Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên có hành vi vi phạm văn hóa công vụ tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

- Các nhà trường báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ  email luyenkhanhpgdss@gmail.com kết quả tổ chức triển khai, thực hiện trước ngày 15/11 hàng năm. 

 

Nơi nhận:

- SGD&ĐT(báo cáo);

- UBND thành phố(báo cáo);

- Các trường MN, TH, THCS(thực hiện);

- Lưu VT, CM – PGD&ĐT(Luyến)

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

( Đã ký)

 

 

Văn Thị Thúy

 

Quê tôi

 

Truy cập

Hôm nay:
26
Hôm qua:
61
Tuần này:
187
Tháng này:
313
Tất cả:
22386